เดินทางเที่ยวจังหวัดอยุธยาด้วยรถไฟกรุงเทพ-อยุธยา เป็นการเดินทางที่สนุกมากอีกที่หนึ่งในประเทศไทยเพราะได้เห็นเมืองเก่าแก่ วัด วิหาร สมัยกรุงศรีอยุธยาที่ได้เป็นแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ของไทยที่สำคัญเลยก็ว่าได้ โดยเฉพาะ วัดไชยวัฒนาราม กับ วัดมหาธาตุ ที่ยังเค้าโครงเดิมของวิหารไว้อย่างค่อนข้างสมบูรณ์

เริ่มต้นการเดินทางจากสถานีรถไฟหัวลำโพงตอนเช้าเวลาประมาณ 6.40 น ใช้เวลาเดินทางถึงอยุธยา 2 ช.ม. กว่าๆ ถึงก็เกือบ 8 โมงครึ่ง พอถึงสถานนีรถไฟอยุธยาก็ไปเช่ารถมอเตอร์ไซต์ร้านจะอยู่ตรงข้ามกับสถานีรถไฟเลยในราคาเพียง 200 บาท

เจ้าของร้านก็ใจดีให้แผนที่การเดินทางรอบเมืองอยุธยาเลยแล้วก็แนะนำสถานที่ต่างๆ ที่สำคัญที่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวด้วย
เอาละก็ขับรถมอเตอร์ไซค์ไปตามในแผนที่เรื่อยๆ โดยจะไปสถานที่ท่องเที่ยวที่ไกลสุดก่อนเลยในก็คือ
1. วัดไชยวัฒนาราม วัดนี้เป็นวัดที่ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาเป็นพระอารามหลวงสมัยอยุธยา สร้างขึ้นในปี พ.ศ. 2173 ในสมัยสมเด็จพระเจ้าปราสาททอง
เป็นวัดที่มีกล่มปรางค์ 5 องค์ ล้อมรอบด้วยระเบียงคดมีอาคารทรงปราสาทยอดอยู่กึ่งกลางและมุมของระเบียงคดแต่ละด้านเรียกว่า เมรุทิศ-เมรุราย
รอบๆ ของพระปรางค์ก็จะเป็นทางเดิมล้อมรอบวัดโดยจะมีพระพุทธรูปขนาดกลางตั้งประทับอยู่ตลอดแนว
พระพุทธรูปเก่าแก่ในวัดไชยวัฒนาราม
2. วัดบรมพุทธาราม ก็ขับรถมอเตอร์ไซค์ย้อนกลับเข้ามาภายในใจกลางเมืองอยุธยาก็พบกับวัดบรมพุทธธาราม วัดนี้ตั้งอยู่ในเกาะเมืองอยุธยาทางด้านทิศใต้ ภายในวัดแห่งนี้ประกอบด้วยพระอุโบสถเป็นประธานของวัด มีเจดีย์ทรงปรางค์สององค์ตั้งเรียงกันอยู่ทางด้านหน้า และมีพระวิหารตั้งอยู่ทางด้านข้างของเจดีย์
พระปรางค์เจดีย์ของวัดบรมพุทธาราม
นอกจากนี้แล้วภายในพระอุโบสถของวัดบรมพุทธารามก็ยังมีพระพุทธรูปก่ออิฐถือปูนปางมารวิชัยองค์ใหญ่ตั้งประทับอยู่ในโบสถอีกด้วย
3. วัดเจ้าปราบ เป็นวัดที่อยู่ภายในเกาะเมืองอยุธยา วัดนี้หันหน้าไปทางทิศตะวันออก ไม่ปรากฏหลักฐานการสร้างที่แน่ชัด มีเจดีย์ทรงระฆังบนฐานแปดเหลี่ยมเป็นประธานของวัดด้านหน้าของเจดีย์ประธานเป็นอุโบสถซึ้งตั้งอยู่บนฐานไพทีเดียวกัน
ภาพลักษณะของวัดเจ้าปราบเป็นวัดที่พังทลายลงมาของพระอุโบสถ์เหลือแต่เพียงเจดีย์เท่านั้นที่เห็นได้เด่นชัด
พระปรางค์เจดีย์ทรงระฆังของวัดเจ้าปราบ
4. วัดพระราม ขับรถมายังกลางเมืองอยุธยา ตรงข้ามกับวิหารพระมงคลบพิตรก็จะพบกับวัดพระราม ในพระราชพงศาวดารกล่าวว่าวัดนี้สร้างขึ้นในปี พ.ศ.1912 แล้วสร้างเสร็จในสมัยพระบรมไตรโลกนาถ ระหว่างปี พ.ศ.1991 – 2031 พร้อมตั้งชื่อว่า “วัดพระราม”
ภายในรอบของวัดพระรามล้อมรอบไปด้วย พระปรางค์ประธาน พระอุโบสถ พระวิหาร และเจดีย์ต่างๆล้อมรอบอยู่
ภาพมุมกว้างของวัดพระราม
ภาพจำลองของวัดพระรามในสมัยกรุงศรีอยุธยาดูแล้วสวยงามมากๆ
5. วัดพระศรีสรรเพชญ์ วัดนี้เป็นวัดที่สำคัญของอยุธยาเลยก็ว่าได้เพราะว่าเป็นวัดหลวงที่สร้างอยู่ในกรุงศรีอยุธยาเลยในสมัยพระเจ้าอู่ทอง ทรงสร้างขึ้นเพื่อเป็นวัดคู่บ้านคู่เมืองกรุงศรีอยุธยาและยังเป็นที่สำหรับประกอบพิธีสำคัญต่างๆ ในสมัยนั้น จึงเป็นวัดที่ไม่มีพระสงฆ์จำพรรษาอยู่
ภายในวัดพระศรีสรรเพชญ์ที่เห็นได้เด่นชัดที่สุดคือพระสถูปเจดีย์ทั้ง 3 องค์ เจดีย์องค์แรกเป็นที่บรรจุพระบรมอัฐิของสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ องค์ที่สองคือบรรจุพระบรมอัฐิของสมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ 3 พระบรมเชษฐา และเจดีย์องค์ที่สามองค์สุดท้ายคือเป็นที่บรรจุพระบรมอัฐิของสมเด็จพระรามาธิบดีที่ 2 แห่งสมัยกรุงศรีอยุธยา
รอบๆ ของวัดพระศรีสรรเพชญ์จะมีเจดีย์ทรงต่างๆ ล้อมรอบของวัด
ด้านหลังของเจดีย์ทั้ง 3 องค์จะเป็นวิหารขนาดใหญ่ที่ยังเห็นร่องลอยของการถูกเผาเมื่อครั้งเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่ 2 ได้อย่างชัดเจน
ภาพจำลองของวัดพระศรีสรรเพชญ์สวยงามยิ่งใหญ่อลังการ
6. วัดโลกยสุธาหรือวัดพระนอน เป็นวัดที่ตั้งอยู่ทางด้านทิศตะวันตกของเมืองอยุธยา วัดนี้ไม่มีปรากฏหลักฐานการสร้างที่แน่ชัด ลักษณะของวัดมีปรางค์ประธานตั้งอยู่เป็นจุดศูนย์กลางของวัด ด้านหน้าปรางประธานมีวิหารสามหลังตั้งเรียงกันอยู่ด้านหลัง
และที่สำคัญของวัดนี้เลยก็คือมีพระพุทธไสยาสน์หรือพระนอน องค์ขนาดใหญ่ตั้งประทับอยู่ด้านหน้าของพระอุโบสถ มีขนาดยาวตั้งแต่เศียรจรดพระบาทรวม 42 เมตร มีดอกบัวรองรับพระเศียร์ พระบาทซ้อนกันเป็นมุมฉาก นิ้วพระบาทยาวเท่ากัน
พระพุทธไสยาสน์ (พระนอน)
7. วัดวรเชษฐาราม เป็นวัดที่สำคัญอีกวัดหนึ่งของกรุงศรีอยุธยา เพราะเป็นวัดที่พระเอกาทศรถได้ถวายพระเพลิงศพของพระนเรศวรมหาราช ณ วัดแห่งนี้
ภายในวัดประกอบด้วย เจดีย์ประธานทางลังกาแบบสุโขทัย พระวิหาร พระอุโบสถ์ และพระเจดีย์ย่อมุมขนาดเล็ก 2 องค์ ตั้งอยู่บนฐานเดียวกันโดยเชื่อกันว่าน่าจะมีการบรรจุพระอิฐของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชไว้ภายในเจดีย์องค์ใดก็องค์หนึ่งภายในวัดนี้
8. วัดมหาธาตุ ก็เดินทางมาถึงวัดสุดท้ายก็เกือบเย็นพอดี วัดแห่งนี้ตั้งอยู่ภายในเกาะเมืองอยุธยา ทางด้านตะวันออกของพระราชวังหลวง เป็นพระอารามหลวงในสมัยอยุธยาที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ เป็นวัดที่อยู่กลางเมืองในสมัยกรุงศรีอยุธยาพอดี เมื่อครั้งเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่ 2 วัดมหาธาตุนี้ถูกไฟไหม้เสียหายอย่างมากและถูกทิ้งร้างเป็นเวลานาน
ภาพพระปรางประธานของวัดมหาธาตุซึ่งพังทลายลงมาเหลือแต่เพียงส่วนต้น
ภายในรอบรอบวัดมีทั้งเจดีย์ พระปรางที่ยังคงหลงเหลืออยู่อย่างสวยงาม
ภาพวิหารหลวงของวัดมหาธาตุ
และที่สำคัญที่ขาดไม่ได้ของวัดมหาธาตุนี้คือ เศียรพระพุทธรูปในรากไม้ เป็นเศรียรพระพุทธรูปหินทรายที่แตกหักจากองค์พระ และถูกรากไม้ต้นโพธิ์ขึ้นปกคลุม เป็นรูปแบบศิลปกรรมสมัยอยุธยาตอนกลางราวพุทธศตวรรษที่ 21
ภาพเศียรพระพุทธรูปในรากไม้อยุธยา
ภาพถ่ายวัดมหาธาตุจากด้านหลังของวัด
จบแล้วครับสำหรับการเดินทางเที่ยวชมเมืองเก่าอยุธยา แต่ว่ายังมีสถานที่สำคัญอีกมากมายในเมืองอยุธยาที่ไม่ได้กลาวถึงเพราะว่าเวลามีจำกัดจริงๆ ต้องขออภัยด้วยครับ

ข้อมูลการติิดต่อเพิ่มเติม

สำหรับการนั่งรถไฟมายังจังหวัดอยุธยาก็สะดวกมากเลยครับมีหลายเที่ยวหลายเวลามาก
สามารถตรวจสอบตารางเวลาเดินรถไปอยุธยาได้ที่นี่ ตารางเดินรถไฟ