วัดโพธิ์ ตั้งอยู่ในกรุงเทพมหานคร ถนนมหาราช ข้างพระบรมมหาราชวัง เป็นวัดเก่าแก่ซึ่งรัชกาลที่ 1 โปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้นเพื่อให้พระภิกษุสงฆ์ได้เล่าเรียนพระปริยัติธรรม และโดยเฉพาะ “วิหารพระพุทธไสยาส” และ “พระมหาเจดีย์สี่รัชกาล” ซึ่งเป็นสิ่งมหัสจรรย์อันดับต้นๆ ของเมืองไทยเลยก็ว่าได้

วัดโพธิ์

เดินทางเยี่ยมชมเข้าวัดโพธิ์โดยในแต่ละวันมีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาเยี่ยมชมและสักการะมากมายตลอดวัน

วิหารพระพุทธไสยาส สร้างขึ้นในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวภายในวิหารประดิษฐานพระพุทธไสยาส ที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 3 ของประเทศ โดยมีความยาว ๔๖ เมตร สูง ๑๕ เมตร ที่ฝ่าพระบาทแต่ละข้างมีลวดลายประดับมุกเป็นภาพมงคล ๑๐๘ ประการ

 

พระพุทธไสยาส

 

และที่สำคัญมีมหาเจดีย์สี่รัชกาล เป็นมหาเจดีย์ขนาดใหญ่ 4 องค์ องค์พระเจดีย์นั้นเป็นแบบเจดีย์ย่อไม้สิบสอง ประดับด้วยกระเบื้องเคลือบ อันประกอบด้วย

  • พระมหาเจดีย์พระศรีสรรเพชญดาญาน (ร.1)
  • พระมหาเจดีย์ดิลกธรรมกรรกนิทาน (ร.2)
  • พระมหาเจดีย์มุนีบัติบริขาร (ร.3)
  • พระมหาเจดีย์ทรงพระศรีสุริโยทัย (ร.4)
นอกจากนี้แล้วยังมีสิ่งสำคัญในวัดโพธิ์ ดั้งนี้
  • ตำราเวชเชตุพน เป็นจารึกตำรานวดแผนโบราณ มีจิตรกรรมลายเส้น บอกตำแหน่งนวด
  • ต้นตำนานสงกรานต์ไทย โดยจารึกลงในแผ่นศิลาติดไว้ที่วัดโพธิ์
  • ตำนานยักษ์วัดโพธิ์ ตั้งอยู่ที่ซุ้มประตูเข้าพระมณฑปโดยมีสีกายเป็นสีแดง คล้ายเรื่องรามเกียรติ์
  • พระพุทธเทวปฏิมากร

 

ข้อมูลการเดินทาง

– พิกัดที่ตั้ง GPS: N 13° 44′ 47.429 E 100° 29′ 35.144
– รถประจำทาง สาย ๑, ๓, ๖, ๙, ๑๒, ๒๕, ๓๒, ๔๔, ๔๗, ๔๘, ๕๓, ๘๒
– รถประจำทางปรับอากาศ สาย ปอ.๑, ปอ.พ. ๔, ปอ.๕๐๗, ปอ.๕๐๘, ปอ.๑๒, ปอ.๔๔, ปอ.๔๘
– การเดินทางโยเรือด่วนเจ้าพระยา สามารถขึ้นฝั่งได้ที่ท่าเรือท่าช้าง ท่าเรือท่าเตียน ท่าเรือปากคลอง
– ตลาด แล้วเดินเข้าประตูทางถนนท้ายวังได้