วัดพระพุทธชินราชศูนย์รวมใจชาวสองแคว  เมืองไทยเป็นเมืองแห่งพระพุทธศาสนาประชาชนส่วนใหญ่มีพระพุทธศาสนาเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจในการดำรงชีวิต ตั้งแต่เกิดจนถึงวาระสุดท้ายของชีวิตล้วนแล้วแต่มีความเกี่ยวเนื่องกับพระพุทธศาสนาทั้งสิ้น  และศูนย์รวมใจของประชาชนตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันก็คือ วัด ซึ่งในประเทศไทยนั้นมีวัดมากมาย แต่วัดที่ได้รับการกล่าวถึงว่าเป็นวัดที่มีพระพุทธรูปงดงามที่สุดในประเทศ คือ พระพุทธชินราชโดยเป็นที่เคารพสักการะของผู้คนทั้งประเทศ นั่นคือ วัดพระพุทธชินราช วัดคู่บ้านคู่เมืองของชาวสองแควครับ

วัดพระพุทธชินราช หรือวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหารหรือเรียกติดปากกันว่า วัดใหญ่เป็นพระอารามหลวงชั้นเอกที่มีประวัติความเป็นมายาวนานตั้งแต่สมัยสุโขทัยโดย ตั้งอยู่เลขที่ 92/3 ถนนพุทธบูชา ตำบลในเมือง  ริมแม่น้ำน่านฝั่งตะวันออก จ.พิษณุโลก วัดคู่บ้านคู่เมืองของชาวพิษณุโลก

พระพุทธชินราช เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัย  ศิลปะแบบสุโขทัย

พระพุทธชินราช เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัย ศิลปะแบบสุโขทัย
พระพุทธชินราช

ความละเอียดประณีตในทุกส่วนขององค์พระที่ได้รับการประดิดประดอยอย่างพิถีพิถันของช่างปั้นในสมัยโบราณทำให้เรามองเห็นถึงการที่พระมหากษัตริย์ทรงให้ความสำคัญและความใส่ใจในการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา รวมไปถึงศิลปวัฒนธรรมไทยที่เจริญรุ่งเรืองถึงขีดสุด นอกจากนี้ภายในวัดยังมีสถานที่และพระพุทธรูปที่ควรเคารพบูชา ได้แก่  พระปรางค์ประธาน  เป็นพระปรางค์ที่ตั้งอยู่ศูนย์กลางของวัด เป็นสิ่งที่มีความสำคัญที่สุดอย่างหนึ่ง ซึ่งสร้างมาตั้งแต่สมัยพ่อขุนศรีนาวนำถมและสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถทรงบูรณะปฏิสังขรณ์โดยดัดแปลงให้เป็นเจดีย์แบบขอมในสมัยอยุธยา  และยังมีพระวิหารพระเจ้าเข้านิพพาน  เป็นการจำลองสังเวชนียสถานซึ่งเป็นโบราณวัตถุที่สำคัญมากของวัดและมีเพียงแห่งเดียวในประเทศไทย

รวมทั้ง พระอัฏฐารส  พระพุทธรูปปางห้ามญาติที่ประดิษฐานอยู่หลังพระวิหารพระพุทธชินราช  และอีกองค์หนึ่งคือพระเหลือ  เกิดจากการนำเศษทองสัมฤทธิ์ที่เหลือจากการหล่อองค์พระพุทธรูป 3 องค์ คือ พระพุทธชินสีห์ พระศรีศาสดาและพระพุทธชินราชมาสร้าง และยังนำส่วนที่เหลือมาหล่อทองสัมฤทธิ์ ทำเป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยองค์ยืนเป็นสาวกและมีการสร้างวิหารเล็กๆที่อยู่ระหว่างต้นโพธิ์และอัญเชิญพระเหลือไปประดิษฐาน ณ ที่นั้น  นับได้ว่าวัดพระพุทธชินราชมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่มีประวัติความเป็นมายาวนานควรค่าแก่การสักการะบูชาและทำนุบำรุงรักษาเป็นอย่างมาก

ในช่วงวันหยุด วันนักขัตฤกษ์ต่างๆนั้นจะเต็มไปด้วยผู้คนที่มาสักการะไหว้ขอพรต่อหลวงพ่อพระพุทธชินราช วัดพระพุทธชินราชนั้นยังอยู่ใกล้แหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญๆ ไม่ว่าจะเป็นพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านจ่าทวีที่รวบรวมของโบราณหลายอย่างที่หาดูยากในปัจจุบัน และยังมีวัดนางพญาและวัดราชบูรณะซึ่งเป็นวัดที่เก่าแก่อยู่คู่กับเมืองพิษณุโลกมานาน

 

สำหรับใครที่อยากมาเที่ยวชมวัดพระพุทธชินราชนั้นสามารถมาเยี่ยมชมได้ในเวลา 6.30 น.-18.00 น. หรือโทร 055-259414, 055-259430 การเดินทางนั้นก็มาได้ง่ายๆ เพียงแค่มาให้ถึงจังหวัดพิษณุโลกจะมีป้ายบอกทางไปวัดเป็นระยะๆเลย โดยวัดพระพุทธชินราชนั้นตั้งอยู่ใกล้กับศาลากลางจังหวัดพิษณุโลกเลย อย่าลืมนะครับถ้าคุณมาเมืองพิษณุโลกอย่าลืมแวะสักการะหลวงพ่อพุทธชินราชเพื่อความเป็นสิริมงคลของคุณและครอบครัวครับ